Як діяти при одержанні неякісного товару

Здійснюючи комерційну діяльність Покупець може отримати неякісну продукцію.

Однак, недоліки товару можуть бути виявлені Покупцем лише після того, як товар відвантажений та відбувся його прийом. Таким чином, виникає питання, як у належний спосіб оформити факт поставки неякісного товару, та які вимоги Покупець має право заявити Постачальнику такого товару. Про це і поговоримо далі.

Покупець - суб’єкт підприємницької діяльності, зазвичай знає про необхідність укладення договору поставки товару. Говорячи про форму цього договору, уявляється підписання Сторонами єдиного документу з погодженими Сторонами умовами Договору, в тому числі, умовами про прийняття Товару за кількістю та якістю, оформленням документу про дефекти товару, штрафами тощо. Однак на практиці, нерідко виникають випадки, коли Покупець встановлює ділові зв’язки зі своїм контрагентом шляхом обміну телефонними дзвінками та/або електронними повідомленнями. Так, якщо у разі укладення єдиного письмового документу дії Покупця під час отримання та засвідчення неякісного товару є зрозумілими, то у разі укладення Договору у спрощений спосіб, про який йдеться вище, у Сторін виникають питання один до одного.

За приписами статті 181 Господарського Кодексу України допускається укладення договору шляхом обміну листами, телефонограмам, а також шляхом підтвердження прийняття замовлення до виконання. Водночас необхідно враховувати, що для визнання господарського договору укладеним необхідна обов’язкове існування істотних умов, якими є предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

У багатьох випадках, укладаючи Договір у спрощеному порядку, Сторони не обговорюють вимоги щодо якості товару, посилаючись на відповідні стандарти,  технічні умови тощо, порядок прийняття товару, відповідальність у випадку порушення таких домовленостей.

Відтак, згідно з ч. 3 ст. 268 ГК України, у випадку відсутності у договорі умов про якість товару, якість визначається відповідно до мети договору або до звичайного рівня якості для предмета договору чи загальних критеріїв якості. Отже, якщо Покупець під час укладення договору (обміну листами, телефонограмами) повідомив Постачальника про конкретну мету придбання товару, Постачальник зобов’язаний поставити Товар, придатний для використання згідно з цією метою (Рішення Господарського суду Харківської області від 06.09.2019 року по справі № 922/2109/19).

Для усвідомлення подальших дій Покупця слід звернутися до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю, затвердженої постановою Державного арбітражу СРСР від 25.04.1966 року N П-7 (далі за текстом – Інструкція   № П-7), яка наразі є діючою.

Інструкція № П-7 встановлює, що її положення можуть бути застосовані у всіх випадках, якщо умовами договору не передбачений інший порядок приймання продукції. Таким чином, якщо у Договорі відсутні (під час обміну листами, телефонограмами) відповіді умов щодо порядку прийняття товару за якістю, до правовідносин між Сторонами такого Договору застосовуються норми Інструкції № П-7.

У той же час, слід розрізняти 2 події. Перша – це строки і порядок прийняття товару. Друга – строки та порядок оформлення документа про приховані недоліки у разі їх виявлення під час прийому товару.

Таким чином, за відсутності інших умов, узгоджених Сторонами у  Договорі, Інструкція № П-7 допускає прийом товару за якістю, за умови міжміської поставки, протягом 20 днів (щодо продукції, що швидко псується – не пізніше 24 годин) з дня її отримання отримувачем від перевізника (постачальника); при поставці в межах одного міста – не пізніше 10 днів.

Під час виявлення невідповідності якості отриманого товару вимогам стандартів, технічних умов (ч. 3 ст. 268 ГК України), або ж наданим Покупцем під час замовлення товару зразків такого товару для його отримання, Покупець зупиняє подальший прийом товару і складає Акт, у якому вказується  кількість оглянутого товару і характер виявлених під час прийому недоліків.

Коли під час прийому товару беруть участь уповноважені особи обох Сторін, порядок їх дій такий: Покупець ініціює складання Акту виявлених дефектів, оформляє його, а Продавець погоджується із змістом Акту, підписує його, або не погоджується, приводячи цьому обґрунтування, та Сторони погоджують умови усунення виявлених під час прийому товару дефектів.

Однак є випадки, коли Покупець одержуючи товар від Постачальника (або Перевізника), здійснює поверховий огляд товару, підписує видаткову накладну (та/або на товарно-транспортну накладну), проте, пізніше, Покупцем виявляється факт браку (невідповідність вимогам якості) одержаного товару.

Інструкція № П-7 дає роз’яснення, що прихованими недоліками визнаються недоліки, які не були виявлені під час звичайної для даного виду продукції перевірки, та виявлені лише у процесі обробки, підготовки до монтажу, у процесі монтажу, використання та зберігання продукції.

У такому разі, Сторони у 5-денний строк складають Акт прихованих недоліків (далі – Акт), однак не пізніше 4 місяців з дня отримання товару на склад (якщо інше не узгоджено Сторонами). Якщо на товар встановлений гарантійний строк,  то Акт складається протягом 5 (п’яти) днів з дня виявлення цих недоліків, але у межах гарантійного строку.

Слід зазначити, що ніяким нормативним актом не затверджено форми Акту, який має складатися Сторонами, однак Інструкція № П-7 передбачає такі вимоги стосовно присутності уповноважених осіб під час складання Акту:

1. У разі здійснення поставки товару, з-поміж партії якого виявлено приховані недоліки, у межах одного міста – присутність уповноваженого представника Постачальника є обов’язковою.

2. У разі здійснення поставки товару між різними містами, участь представника Постачальника є обов’язковою тільки у випадку наявності відповідного застереження у договорі. В іншому випадку, замість уповноваженої особи Постачальника, під час складання Акту має бути присутня одна із наступних осіб:

- або представник відповідної галузевої інспекції за якістю продукції (у випадку, якщо мова йде про невідповідність якості саме продукції);

- або експерт бюро товарних експертиз (якщо мова йде про засвідчення факту невідповідності якості саме товарів). При цьому, у випадку відсутності або відмови участі представників інспекції або експерта за місцем знаходження Покупця, перевірка провадиться за участю компетентного представника іншого підприємства, або за участю представника громадськості, або у разі наявності згоди Постачальника на одностороннє приймання продукції – в односторонньому порядку.

Необхідно зауважити, що суди досить прискіпливо відносяться до компетентності осіб, які мають брати участь у перевірці стану якості товару для складання Акту. Так, судами констатується щодо обов’язкової наявності відповідного досвіду роботи або освіти у представників осіб щодо питань визначення якості продукції, яка підлягає перевірці. Слушне також застереження судів про необхідність факту працевлаштування осіб, адже підпис Акту безробітним викликає сумнів щодо дійсної участі такої особи саме того дня під час складання Акту.

Слушним є застереження з приводу належного оформлення уповноваженими представниками Сторін вилучення неякісного товару як зразка у отриманій партії товару, для спрямування його на товарознавче дослідження. Усі обізнані про принцип «Все, що не викладено на папері, – не існує»? Відтак, для уникнення питань з боку Постачальника щодо можливої підміни Покупцем неякісного зразка товару для подальшого процесу поновлення прав Покупця, необхідно зазначати в Акті процес вилучення такого зразка: спосіб вилучення, кількісні та якісні характеристики зразка, що вилучається, його зовнішній стан, спосіб тари та маркування тощо.

Розглянемо дії Покупця після оформлення зазначеними вище особами, Акту.

Разом із доказами візуального засвідчення факту отриманого неякісного товару (фотографії, результати відеозапису), копією товарно-транспортної накладної (у разі, якщо товар був доставлений Перевізником), підписаним усіма уповноваженими представниками Актом, Покупець спрямовує Постачальнику претензію. Зауважимо, що належним способом спрямування цього пакету документів має бути його направлення цінним листом (або рекомендованим листом із повідомленням) на поштову адресу Постачальника, або доставка кур’єром. При чому, до пакету документів є необхідним також долучити документи, що підтверджують повноваження уповноважених представників, які брали участь у процесі складання Акту.

Претензія Покупця може містити одну із таких вимог, із обов’язковим зазначенням строку її виконання:

- щодо усунення недоліків (якщо ці  недоліки можуть бути усунені) або заміну товару (в залежності від виду товару);

- щодо відшкодування витрат на усунення недоліків товару (якщо вони були усунуті силами та за рахунок Покупця);

- щодо перерахунку сплаченої вартості товару у менший бік, у разі одержання поставленого товару, що не відповідає вимогам якості цього товару;

- щодо відмови від одержаного товару і повернення сплачених грошей.

У разі відсутності потрібного реагування Постачальника на отриману претензію, Покупець має право починати процедуру судового захисту від протиправних дій або бездіяльності Постачальника. Тут слід зауважити, що за положеннями Господарського процесуального Кодексу України позови, що випливають з поставки товарів неналежної якості, можуть бути пред'явлені протягом шести місяців з дня встановлення покупцем у належному порядку недоліків поставлених йому товарів.

Виходячи з аналізу судової практики, недотримання Покупцем процедури прийому товару, зокрема, неякісного Товару, відсутність у належний спосіб оформленого та підписаного Акту виявлених (прихованих) недоліків,  скасовує можливість для Покупця поновити своє порушене право у судовому порядку (Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 04 вересня 2019 року у справі № 904/1331/19, Рішення Господарського суду м. Києві від 10 вересня 2019 року у справі № 910/8628/19). Отже, Покупцеві необхідно брати до уваги обов’язковість належного дотримання порядку прийму товару. Так як у випадку судового розгляду спору, викликаного порушенням Постачальником своїх зобов’язань за Договором, для прийняття позитивного для Покупця судового рішення, доказова база повинна бути належною та допустимою (Постанова Верховного Суду від 05 вересня 2019 року у справі № 908/1501/18).

Комментариев еще нет.

Оставить комментарий